บทสวดมนต์องค์เทพต่างๆ

คาถาบูชาพระกฤษณะ พระแม่ราธา
ตั้งนะโม ๓ จบ
โอม ด่าโม ด่าด้า ยะ วิค มาฮี
บันชี ทารา ยะ ดิ มาฮี
ตันโน่ กฤษณะ ประโชว์ ดายาท

คาถาบูชาพระแม่กาลี
โอม ศรี มหา กาลิกาไย นะมะห์ (สามจบ)
โอม ชยะตี มหากาลี ชยะตี อาธยะ กาลี มาตา
ชยะรูปะ ประจัญทิกา มหากาลิกะ เทวีชยะตี
รักตาสะนะ เราทะระมุขี ธุทะรานี
อริ โศนิตขะไประ ภะระนี ขัททะคะ
ธรณี ศุจี ปาณนี ฯ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระแม่ทุรคาเทวี
โอม ศรี มหา ทุรคาเทวะไย นะมะห์ (สามจบ)
โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา รุษตาตุกามาน
สะกะลา นะกีษะตาน ตะวามา ศะริตานาม
นะวิปัน นะรานาม ตะวามา ศะริตายา
ศะระยะตาม ประยันติ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระแม่สรัสวดี
โอม ครี สรัสวะติไย นะมะห์ (สามจบ)
โอม สรัสวดี นะมัส ตุภะยัม วาระเท
กามะรูปินี วิทยา รัมภัม กะริชยามิ
สิทธิ ภะวะตุ เม สะทา (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี
โอม ชยะ ศรี ลัอษมี มาตา (สามจบ)
โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ ไชยะ ตวัม
ศรี ปติ ปริเย ไชยะ มาตา มหาลักษมี
สะมะ สะระณะ วันณะวะ
ธาระนี ฯ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี
โอม ศรี มหา อุมาเทวะโย นะมะห์ (สามจบ)
โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎา
รุษตาตุกะมาน สะกะลานากีษะตาน
ตวามา ศะริตานจม
นาวีปันุนรานาม ตวามา ศะริตาฮาทยา
ศรยาตาม ประยานติ ฯ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระศิวะ
โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)
โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม
ภูชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม
หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ
สะหิตัม นะมามิ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระนารายณ์
โอม ศรี มัณ นารายะณายะ นะมะห์ (สามจบ)
โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ
อิทธิฤทธะ นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ
จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ วิโสธายิ
อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระพรหม
โอม พรหมมายะ นะมะห์ (สี่จบ)
โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม ทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล
ทิวะทิยัม มะตัมยะ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระศิวะ
โอม นะมัส ศิวายะ (สามจบ)
โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม
ภูชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม
หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ
สะหิตัม นะมามิ (หนึ่งจบ)

คาถาบูชาพระพิมเนศปางมงกลจักรวาล
( ตั้งนะโม ๓ จบ )
โอม ฮรีม ชรีม ครีม
โกลม กำ กานาปาติเย
วารานามุคเฮ ซาวาราริชต้น
วารายา ว่ารายา โอม สวาฮา

คาถาบูชาหลวงปู่ทวด
(วัดช้างให้ จังหวักปัตตานี)
ตั้งนะโม (๓ จบ)
นะโมโพธิสัตโต
อาคันติมายะ ฮิติภะคะวา (3 จบ)

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต ส้มมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ
กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ทุติยัมปี กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ
ตะติยัมปี กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันท
นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวาปูเชมิ

คาถาบูชาปู้มุจลินท์นาคราช
ตั้งนะโม ๓ จบ
เอหิสังคัง ปีโยนาคะ สุปันนานัง มะยัง
กายะ วาจะ จิตตัง อหังวันทา มุจรินทร์
นาคา วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
ท่อง ๓ จบ

คาถาบูชาพระตรีมูรติ
โอม ทัตตาเตรยะ นะมะฮา (สามจบ)
โอม ศรี ปรพรหมมา ศรี ปรมัทมะเน นะมะฮา
อุบัตติ สิทธิ ประลายะ กะรายะ พรหมมา หะริหะรายะ
ตะรุปุนาทะมานา สารวะ เการุกา นิราระศายะ ราระศายะ
ทัตตะเตรยา นะมะฮา ตันธระ มันธระ
สิทธิ คุรุ สวาหะ (หนึ่งจบ)

พระพิฆเนศปางมหาเศรษฐี
(ตั๊กดูเศรษฐ์)
โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ
ศรีสิทธิ วินายักกา นะโม นะมะหะ
อัสตะ วินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ
ปับป้า โมรียา (สามจบ)

คาถาบูชาพระแม่ตรีศักติ
โอม ศรี ตรีศักติ มาตา สาธุการ
โอม โอม โอม (สามจบ)
โอม ศรี มหาลักษมี นะโม นะมะห์
โอม ศรี มหาอุมา นะโม นะมะห์
โอม ศรี มหาสุรัสวตี นะโม นะมะห์
โอม ศานติ ศานติ ศานติหิ (สามจบ)

บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กราบ 3 ครั้ง)

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน จงศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จเป็นจริง โดยฉับพลันทันใจ ทุกประการ
อิมัง สัจจะวานัง อธิษฐามิ พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ 

คาถาเรียกทรัพย์ เรียกเงิน หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.พระนครศรีอยุธยา

(ตั้งนะโม 3 จบ)

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)

วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา

วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มาณีมามะ พุทธัสสะ สะวาโหมฯ

วิธีสวด : ใช้สวดภาวนาเวลาตื่นนอน และก่อนนอน 3 จบ หรือเวลาใส่บาตร 3 จบ จะสวดบูชา 5 จบ 7 จบ หรือ 9 จบก็ได้ หรือสวดก่อนเวลาค้าขายจะทําให้มีโภคทรัพย์เงินทองไหลมาเทมา มีโชคลาภ ค้าขายร่ำรวย

คาถาบูชาเงินรํ่ารวย

อิติบูชามหาราชา สัพพะเสน่ห์หา

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตรายามดี

วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโมพุทธายะ.

วิธีสวด : สวดภาวนาเป็นประจำทุกวันก่อนนอน จะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ทั้งน้อยใหญ่ จะบังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

คาถาเงินล้าน

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

วิธีสวด : สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก จ.พระนครศรีอยุธยา

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ

เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา

สัพพะโส คุณะวิภา

สัมปัจโต นะรุตตะโม

มหาลาภัง สัพพะสิทธิ

ภะวันตุเม

วิธีสวด : สวดก่อนนอนทุกคืน จะช่วยเรียกโชคลาภ ให้ร่ำรวย ได้ลาภลอย ลาภที่ปรารถนา หรือสิ่งที่คาดหวัง

คาถามาหาภ (บูชาพระสีวลี) (ตั้งนะโม 3 จบ)

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

วิธีสวด : สวดวันละ 5 จบ เชื่อว่าจะทำให้เจริญรุ่งเรือง ทำมาค้าขายแล้วเงินทองไหลมา มีความสำเร็จ มีกำไรดี

บทสวดมนต์
คาถามหาเมตตาใหญ่

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เอวัมเม สุตัง. เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ
เชตะวะเน อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม. ตัต๎ระ โข ภะคะวา
ภิกขู อามันเตสิ ภิกขะโวติ. ภะทันเตติ เต ภิกขู ภะคะวะโต
ปัจจัสโสสุง. ภะคะวา เอตะทะโวจะ เมตตายะ ภิกขะเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.
กะตะเม เอกาทะสะ. สุขัง สุปะติ, สุขัง ปะฏิพุชฌะติ,
นะ ปาปะกัง สุปินัง ปัสสะติ, มะนุสสานัง ปิโย โหติ,
อะมะนุสสานัง ปิโย โหติ, เทวะตา รักขันติ,นาสสะ อัคคิ วา วิสัง วา สัตถัง วา กะมะติ, ตุวะฏัง จิตตัง สะมาธิยะติ,
มุขะวัณโณ วิปปะสีทะติ, อะสัมมุฬ๎โห กาลัง กะโรติ, อุตตะริง
อัปปะฏิวิชฌันโต พ๎รัห๎มะโลกูปะโค โหติ. เมตตายะ ภิกขะเว
เจโตวิมุตติยา อาเสวิตายะ ภาวิตายะ พะหุลีกะตายะ
ยานีกะตายะ วัตถุกะตายะ อะนุฏฐิตายะ ปะริจิตายะ
สุสะมารัทธายะ อิเม เอกาทะสานิสังสา ปาฏิกังขา.
อัตถิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
อัตถิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
กะตีหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
ปัญจะหากาเรหิ อะโนธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
สัตตะหากาเรหิ โอธิโส ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.
ทะสะหากาเรหิ ทิสา ผะระณา เมตตาเจโตวิมุตติ.

คาถาบทแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ
อัพพะยาปัชฌา โหนตุ
อะนีฆา โหนตุ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 

คาถาบทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ อะหัง นิททุกโข โหมิ อะหัง อะเวโร โหมิ อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดยีกอฮง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

พุธัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง ยี่กอฮง สะระณัง คัจฉามิ

นำ มอ ไต่ ซื้อ ไต่ ปุย เลี้ยง เมี่ยง เจ่ง แซ ยี่ กอ ฮง ใช้ ซิ้ง ยี่ กอ ฮง ผ่อ สัก สื่อ อั้ว กิม งึ้ง ใช้ ป้อ
ป้อ จั๋ง ใช้ โข่ว สื่อ เก่า อั้ว แก ไล้ เก่า อั้ว แก ไหล

เอกจิตขอวิงวอน นะโม มหาเมตตา กรุณา โชคลาภวาสนาบารมีพ่อปู่ยี่กอฮง
โปรดประทานเงินทอง โชคลาภ แก้วแหวนรัตนมณีประทานขุมทรัพย์ล้ำค่าสู่เรือนข้าน้อยด้วยเทอญ
ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล………..ตั้งจิตอธิษฐาน……………..

ใส่ความเห็น