วิธีบูชาปู่ชีวก

 ปู่ชีวกขาว ปู่ชีวกโกมารภัจจ์ หมอชีวกโกมารภัจจ์

จัดเตรียมเครื่องสักการะ
ธูป9ดอก มะพร้าว กล้วยส้มโอ น้ำผึ้ง ชา น้ำเปล่า นม

ดอกไม้ใช้ หญ้าแพรก ดอกมะเขือ

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ (๓ ครั้ง)
“โอม นะโม ชีวะโก สิระสา อะหัง กะรุณิโก สัพพะสัตตานัง
โอสะถะ ทิพพะมันตัง ปะภาโส สุริยาจันทัง โกมาระภัจโจ
ปะกาเสสิ วันทามิ ปัณฑิโต สุเมระโส อะโรคา สุมะนา โหมิ

ข้าพเจ้า…(ชื่อ – นามสกล).. ขอตั้งจิตน้อมระลึกถึงองค์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ เป็นที่ตั้งอันเกษมสูงสุด ดุจดังที่ท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ มีศรัทธาเป็นมันคงต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนั้น

      ข้าพเจ้าขออธิษฐานกราบไหว้บูชาท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ องค์หมอหลวง ประจำองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตเคารพอันตั้งไว้ดีแล้ว ณ เวลานี้ ขอบารมีของท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โปรดเมดตาสลายบรรดาโรคภัยร้ายๆ และโรคเวรโรคกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในร่างกาย ในจิตใจ ทำให้เกิดความทุกข์กาย ทุกข์ใจแก่ข้าพเจ้า บิดามารดา ครูอุปัชฌาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ญาติสนิท และมิตรสหาย ของข้าพเจ้า จงมลายหายสิ้นไปด้วยบามีของท่านบรมครูหมอฯ

      ขอบารมีของท่านบรมครูหมอชีวกโกมารภัจจ์ โปรดคุ้มครองพิทักษ์รักษาข้าพเจ้า (ชื่อ – นามสกล)ตลอดปีตลอดไป ขอให้ประสบความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง สุขภาพกาย สุขภาพใจ มีตวามสมบูรณ์เป็นสุข ดุจดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า 

“อะโรคะยา ปะระมาลาภา” ความไม่มีไรค เป็นลาภอันประเสริฐ ขอให้คำอธิษฐานอันประเสริฐนี้ จงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า และครอบครัว นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิลาโภ ชะโยนิจจัง ภะวะตุศัพพะทา

ใส่ความเห็น